Strona 1 z 1

Świadek koronny

: 19 kwie 2016, 15:08
autor: Arletka
Kto może zostać świadkiem koronnym. Ostatnio w wiadomościach słyszałam o świadku koronnym, ale nie wiem kto może nim być.

Świadek koronny

: 12 maja 2016, 8:37
autor: La Strada
Instytucja świadka koronnego jest zupełnie wyjątkowym narzędziem zwalczania przestępczości w systemie polskiego prawa karnego a jednocześnie budzi liczne kontrowersje.

Status świadka koronnego określa w Polsce ustawa o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 r. Dodatkowo mamy także instytucję tzw. „małego świadka koronnego” określoną przez przepisy kodeksu karnego (60 § 3 k.k.).

Świadek koronny

: 12 maja 2016, 8:37
autor: La Strada
Kto może zostać świadkiem koronnym?

Każdy podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadku koronnym. Osoba ta musi spełnić łącznie 3 warunki:
- przekazać organowi prowadzącemu postępowanie informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia przestępstwa i wykrycia pozostałych sprawców lub zapobieżenia dalszym przestępstwom oraz wyjaśnienia wszelkich jego okoliczności,
- ujawnić swój majątek oraz znany mu majątek pozostałych sprawców przestępstwa,
- zobowiązać się do złożenia przed sądem wyczerpujących zeznań dotyczących osób uczestniczących w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym.

Statusu świadka koronnego pomimo spełnienia powyższych warunków nie może uzyskać podejrzany, który w związku z udziałem w przestępstwie usiłował popełnić albo popełnił przestępstwo zabójstwa lub współdziałał w jego popełnieniu albo nakłaniał inną osobę do popełnienia takiego czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego.

Prowadzone wobec świadka koronnego postępowanie karne w sprawie przestępstwa, którego okoliczności ujawnił, po przyznaniu mu statusu świadka koronnego umarza się.

Świadek koronny

: 12 maja 2016, 8:38
autor: La Strada
Kto może zostać małym świadkiem koronnym?

Przestępca, który decyduje się na pełną współpracę z organami ścigania, a w zamian za to podlega nadzwyczajnemu złagodzeniu kary. Zwykle właściwy tu przepis art. 60 § 3 k.k. stosuje się do osób, które są zdeterminowane aby współpracować z wymiarem sprawiedliwości, ale ich wiedza o przestępstwach popełnianych przez innych sprawców jest zbyt mała, aby mogli oni uzyskać status „zwykłego” świadka koronnego.

Świadek koronny

: 12 maja 2016, 8:38
autor: La Strada
Kto decyduje o przyznaniu statusu świadka koronnego?

Sąd na wniosek prokuratora.